ديدار

لحظه ديدار نزديك است

  
باز منديوانه ام، مستم .

باز مي لرزد، دلم، دستم .

باز گويي در جهان ديگريهستم .

هاي ! نخراشي به غفلت گونه ام را، تيغ !

هاي ! نپريشي صفايزلفم را، دست!

آبرويم را نريزي، دل !

-
اي نخورده مست -

لحظهديدار نزديك است .

 

                                                 رضا صادقی.

/ 0 نظر / 2 بازدید