بزرگان می گويند ....

سلام

این جند متن کوتاه ولی با ارزش از بزرگان :

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد ، فقط به سادگي بگو«همه اش تقصير
منبود .
جكسون براون

اگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراهببريد .
گوته

آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .
چيني

وقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد، خدا
با او در كنار تنور ايستاده است .
كريستيان بوبن

اگر قراراست براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم ، بهتر آن است كه آنرا
خرج لطافت يك لبخندو يا نوازشي عاشقانه كنيم .
شكسپير

استعداد در فضاي آرام رشد ميكند وشخصيت در جريان كامل زندگي .
گوته

بيش از هر چيز نخست بدان كه چهميخواهي .
فوخ

بردن ، همه چيز نيست ، اما تلاش براي بردن چرا .
لومباردي

/ 0 نظر / 3 بازدید