شمپيت بازی تا کی؟

آخه من نمی دونم اینا چجوری تونستن در ضریب هوشیگوی سبقط رو از جلبک بدزدن من ۱ماهه

که دارم میرم دانشگاه معافیت تحصیلی هم دارم امروز برگه اعزام به خدمت برام اومده....به نظر

چرا  آخه چرا....من که نمیدونم شما میدونید؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
leni

عاشقي را شرط اول ناله وفرياد نيست تا کسي از جان شيرين نگذرد فرهاد نيست عاشقي مقدورهر عياش نيست غم کشيدن صنعت نقاش نيست