پيشرفت کردن

پیشرفت همیشه مستلزم یک پرش و یک خیز بزرگه که بدون فکر نمی تونه باشه

چون اگه بی هوا بپری ممکنه که تا آخر زندگی خفه بمونی!

ولی یا کاری نکن یا تا آخرش برو تا آخره آخرش مگر بدونی که کارت اشتباه است.

هیچ وقت تو عصبانیت تصمیم نگیر

همیشه قبل از حرف زدن به صورت طرف مقابلت نگاه کن آنوقت حرفهایت را بی فکر نخواهی زد(نگفتم که هیز بازی در بیار!)

/ 0 نظر / 2 بازدید