از علی آموز اخلاص عمل

: چند پند از مولای موتقیان


1- راستگوباشید.
2-
با مردم مودبانه برخورد کنید.
3-
خدمتگزارمردم باشید.
4-
درکار خیر تاخیرنکنید.
5-
پشتکار داشته باشید.
6-
خشم وعصبانیت خود را کنترل کنید.
7-
غیبتنکنید.
8-
دنبال انتقام گرفتن و تلافینباشید.
9-
در مقابل سختیها مقاوم باشید.
10-
دنباله روینفستان نباشید.
11-
از حسادتبپرهیزید .
12-
متکبر نباشید.
13-
در همهموارد با اخلاص و بیریا باشید.
14-
از مواضعتهمت دوریکنید.
15-
در زمان قدرت ببخشید.
16-
در معاش اعتدال را رعایت کنید.
17-
در سلام کردناولین فرد باشید.
18-
قبل از جواب دادن فکرکنید.
19-
همیشه لباس هایمرتب وپاکیزه بپوشید.
20-
به والدین خود احترامبگذارید

/ 0 نظر / 4 بازدید