عشق

امروز آنچنان به تو می اندیشم که گوئی تا کنون نمی اندیشیده ام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امروز آنچنان به تو محتاجم که گوئی تا کنون محتاج هیچ چیز نبوده ام

فردا آنچنان به وابسته خواهم شد که گوئی وابستگی فقط مخصوص توست

امروز می خواهم تو را در آغوش بگیرم مثل هیچ چیز دیگر فقط مثل خودت ایعشق

 

و قلبم از حرکت ایستاد گوئی دیگر امید به زندگی نیست

عرق سردی تمام وجودم را گرفت و جان به بدنم بازگشت آن موقع که گفتی او را نمی خواهی

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

کی به کی گفته نمی خوامت؟؟؟