غرور يا حماقت

آن روز که همه می پرسند تو به کدام کار مشغول بودی و آن روز که همه می بینند اعمالشان را، سرها همه به زیراست جز ....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

همه می گویند آیا انسان مجرم است؟

 

 انسان در کدام روز به زمین تبعید شد؟

 

آیا آن روز به فکر چنین موضوعی یعنی بازخواست بود؟

 

مطمئنم اگر انسان آن روز می دانست که عاقبتش این چنین است هرگز به اینجا که همه هستیم پا نمی گذاشت.

 

و شاید هم هرگز از آن میوه نفرین شده نمی خورد آگر انسان آن روز می دانست که عذابی هم وجود دارد در برابر آن برترین

هرگز خود را صاحب اختیار نمی خواند.

اگرمختار بود پس این وضع چیست؟

اگر انسان می دانست که نفرین یکی از فرشتگان خدا به همراه اوست و باعث شده یکی از فرشتگان از درگاه الهی رانده شود

هرگز مغرور از تعظیم دیگران نمی شد.

 

حال آیا آن روز انسان هنوز به خود می بالد که انسان است و یک حیوان (که تا دیروز آن را پست می شمرد) نیست.

 

غرور انسان را تا عرش برد و سپس تا زمین به زیر افکند.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ممد

مهدی جون سلام گاهی غرور همان حماقت است فقط ما آن رادرک نمی کنيم.